Veikals
Veikals
prece pārdošanai
prece pārdošanai
pārdotās preces
pārdotās preces
samaksa par precēm
samaksa par precēm
alga darbiniekiem
alga darbiniekiem
maksa par elektrību un citi maksājumi
maksa par elektrību un c...
pircēja samaksātā nauda
pircēja samaksātā nauda
uzņēmuma
IZDEVUMI
uzņēmuma...
uzņēmuma
IEŅĒMUMI
uzņēmuma...
Viewer does not support full SVG 1.1